АК

Атқару комитеті (бұдан әрі – комитет) Директорлар кеңесінде стратегиялық рөл атқарады, оның басым функциялары Компанияның бизнес-стратегиясын, үш жылдық бизнес-жоспарын және жылдық бюджеттерін әзірлеу және мониторингілеу болып табылады. Атқару комитеті операциялық және кадрлық жоспарлардың орындалуын, өнім мен қызметтің дамуын, баға белгілеуді, сондай-ақ Компанияның жалпы операциялық және қаржылық нәтижелерін қадағалайды. Атқару комитеті Компанияның бизнес стратегиясын оны аймақтық және жергілікті нарықтағы өзгерістермен сәйкестендіруге бағыттайды, бизнестің жаңа мүмкіндіктерін анықтауға және енгізуге қолдау көрсетеді және тәуекел профильдерінің сақталуын қамтамасыз етеді. Стратегияны әзірлеуден бастап адам ресурстарын қадағалауға дейінгі жауапкершіліктері бар Атқару комитеті бекітілген жоспарлардың орындалуын қадағалауда, ресурстарды бөлуді оңтайландыруда және бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз етуде орталық рөл атқарады. Ай сайынғы жұмыстың тиімділік шолулары, нашар жұмыс істейтін портфельдердің мониторингі және тәуекелдерді белсенді басқаруы комитеттің Компанияның тұрақты табысы мен бейімделуіне баса назар аударатынын көрсетеді.

КБК

Комплаенсті бақылау комитеті (бұдан әрі – комитет) Компанияның Директорлар кеңесінің құрамдас бөлігі болып табылады және Компанияның заңнаманың, нормативтік құқықтық актілердің, ішкі саясаттар пен рәсімдердің талаптарын сақтауын қамтамасыз етуге міндетті. Комитет Комплаенс саясатының сақталуын бақылайды, оның тиімділігін бағалайды және Директорлар кеңесіне оны жақсарту бойынша ұсыныстар береді. Комитеттің міндеттеріне Комплаенс-тәуекелді бағалау матрицасын қарау, комплаенс-менеджмент жүйесінің сәйкестігін бағалау, ақшаны жылыстатуға қарсы процестерді бақылау және ішкі тергеулерді қарау кіреді. Сонымен қатар, комитет этикалық тәртіпті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды және Компанияның комплаенс жүйесін дамытуды қадағалауда маңызды рөл атқарады. Комитеттің кешенді көзқарасы заңнамадағы өзгерістерді бақылаудан бастап негізгі персоналдың жұмысын бағалауға дейін, Компанияның этикалық жұмыс істеуін және барлық қолданыстағы стандарттарды сақтауын қамтамасыз ету сияқты әртүрлі аспектілерді қамтиды.

ІАЖК

Директорлар кеңесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын Ішкі аудит жөніндегі комитеттің (бұдан әрі – комитет) міндеттері Компанияның бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік процестерін қадағалауға, Компания қызметінің халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (IFRS) сәйкестігін қамтамасыз етуге және қаржылық есеп берудің тұтастығын сақтауға бағытталған. Комитет ішкі және тәуелсіз аудиторлардың қызметін тағайындау мен қадағалауда, аудиттің көлемі мен нәтижелерін қарауда, есеп саясаты бойынша келіспеушіліктерді шешуде негізгі рөл атқарады. Сонымен қатар, комитет аудиторлар ұсынатын аудиторлық емес қызметтерді бағалайды, ішкі аудиттің жылдық жоспарларын бекітеді және Компанияның тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін бақылайды. Ішкі және сыртқы аудиторлардың тәуелсіздігін, объективтілігін және тиімді өзара іс-қимылын қолдауға ерекше көңіл бөле отырып, комитет Компанияның қаржылық сенімділігіне және өз қызметінде тәуекелдерді басқаруға елеулі үлес қосады.