Дивиденд төлеу саясаты

«Қазақстандық Иджара Компаниясы» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Компания) дивидендтер төлеу саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасына, Компанияның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген. «Қазақстандық Иджара Компаниясы» АҚ таза пайдасын бөлу тәртібі Компанияға да, оның акционерлеріне қатысты да объективтілік пен заңдылықты қамтамасыз ету үшін әзірленген. Бұл құжат Компанияның таза кірісін бөлудің ашық механизмін белгілейді және акционерлердің құқықтарын сақтай отырып әзірленген.

Дивидендтердің мөлшері, нысаны және төлеу мерзімі:

Директорлар кеңесі Компанияның қаржылық қызметін бағалағаннан кейін акционерлердің жалпы жиналысына дивидендтер төлеу туралы толық ұсыныс енгізеді.

Бұл ұсыныс мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

- бір жай акцияға шаққандағы дивидендтердің мөлшері;

- дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны;

- дивидендтер төленетін кезең.

Дивидендтердің мөлшеріне әсер ететін негізгі факторларға таза пайда, төлем қабілеттілік көрсеткіштері, қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері және Компанияның стратегиялық даму мақсаттары жатады. Акционерлердің жалпы жиналысына дейін қарауға ұсынылатын материалдар дивидендтерді бөлуге қатысты жан-жақты хабардар болуды қамтамасыз ететін ақпаратты қамтиды. Дивидендтерді төлеу немесе төлемеу туралы және қаржы жылы үшін бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшерін бекіту туралы шешімдер жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дивидендтердің белгіленген мөлшері Компанияның таза пайдасының кемінде 40%-ын құрауы тиіс. Дегенмен, Директорлар кеңесі аудиттелген қаржылық есептілік нәтижелерін, экономика салаларының серпінін және Компанияның күрделі салымдар бағдарламасын ескере отырып, көрсетілгеннен аз дивиденд мөлшерін ұсынуға құқылы. Дивидендтерді төлеуге тыйым салу теріс таза пайда немесе Компанияның төлем қабілетсіздігі жағдайында белгіленуі мүмкін. Дивидендтердің мөлшері бір жай акцияға белгіленеді, бұл ретте дивиденд ретінде төленбеген таза пайданың қалдығы оны Компанияның мақсаттарына сәйкес одан әрі пайдалану үшін Компанияның бақылауында сақталады.

 

Компанияның 2021, 2022 және 2023 жылдарда акционерлерге төлеген теңгедегі дивидендтері келесідей:

Төлем күні

Теңгедегі мөлшері

20.09.2021

215 020 026

11.10.2022

257 686 082

27.09.2023

449 979 040